بدون آتش بس در جنگ اقتصادی نمی توان انتظار آرامش و امنیت در منطقه داشت