رییس سازمان شهرداری ها: مدیران شهری و دهیاران مدام عوض نشوند