استخدام

استخدام 39 عنوان شغلی در تعاونی فولاد کویر از تهران و اصفهان

استخدام تعاونی فولاد کویر

شرکت تعاونی فولاد کویر (اردستان) جهت تکمیل کادر خود در واحد اردستان در استان اصفهان از تعدادی پرسنل واجد شرایط از استان های تهران و اصفهان دعوت به همکاری می‌نماید.

موقعیت شغلیشرایط احرازمزایا
سرشیفت مکانیک
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • در واحد مکانیک
 • ساعت کاری 7:30 الی 16
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • ناهار
 • سرویس
 • هدایا مناسبتی
 • تشویقی
فورمن RMHS
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • در واحد مکانیک
 • ساعت کاری 7:30 الی 16
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • ناهار
 • سرویس
 • هدایا مناسبتی
 • تشویقی
جوشکار
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • در واحد مکانیک
 • ساعت کاری 7:30 الی 16
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • ناهار
 • سرویس
 • هدایا مناسبتی
 • تشویقی
کارگر روانکار
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • در واحد مکانیک
 • ساعت کاری 7:30 الی 16
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • ناهار
 • سرویس
 • هدایا مناسبتی
 • تشویقی
تراشکار
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • در واحد مکانیک
 • ساعت کاری 7:30 الی 16
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • ناهار
 • سرویس
 • هدایا مناسبتی
 • تشویقی
مونتاژ کار
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • در واحد مکانیک
 • ساعت کاری 7:30 الی 16
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • ناهار
 • سرویس
 • هدایا مناسبتی
 • تشویقی
کارشناس مکانیک
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • در واحد مکانیک
 • ساعت کاری 7:30 الی 16
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • ناهار
 • سرویس
 • هدایا مناسبتی
 • تشویقی
کارگر کمکی مکانیک
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • در واحد مکانیک
 • ساعت کاری 7:30 الی 16
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • ناهار
 • سرویس
 • هدایا مناسبتی
 • تشویقی
سرویسکار تعمیرات کارخانه
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • در واحد مکانیک
 • ساعت کاری 7:30 الی 16
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • ناهار
 • سرویس
 • هدایا مناسبتی
 • تشویقی
فورمن کارگاه ساخت و انبار
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • در واحد مکانیک
 • ساعت کاری 7:30 الی 16
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • ناهار
 • سرویس
 • هدایا مناسبتی
 • تشویقی
کارشناس مکانیک
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • در واحد مکانیک
 • ساعت کاری 7:30 الی 16
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • ناهار
 • سرویس
 • هدایا مناسبتی
 • تشویقی
فیتر
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • در واحد مکانیک
 • ساعت کاری 7:30 الی 16
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • ناهار
 • سرویس
 • هدایا مناسبتی
 • تشویقی
تکنسین تاسیسات و سرویس کاری
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • در واحد مکانیک
 • ساعت کاری 7:30 الی 16
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • ناهار
 • سرویس
 • هدایا مناسبتی
 • تشویقی
کارشناس آزمایشگاه
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • در واحد آزمایشگاه و کنترل کیفی
 • رشته شیمی و معدن
 • ساعت کاری 7:30 الی 16
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • ناهار
 • سرویس
 • هدایا مناسبتی
 • تشویقی
نمونه بردار
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • در واحد آزمایشگاه و کنترل کیفی
 • رشته شیمی و معدن
 • ساعت کاری 7:30 الی 16
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • ناهار
 • سرویس
 • هدایا مناسبتی
 • تشویقی
تکنسین کمکی آزمایشگاه
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • در واحد آزمایشگاه و کنترل کیفی
 • رشته شیمی و معدن
 • ساعت کاری 7:30 الی 16
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • ناهار
 • سرویس
 • هدایا مناسبتی
 • تشویقی
بهیار
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • در واحد HSE
 • ساعت کاری 7:30 الی 16
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • ناهار
 • سرویس
 • هدایا مناسبتی
 • تشویقی
افسر ایمنی
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • در واحد HSE
 • ساعت کاری 7:30 الی 16
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • ناهار
 • سرویس
 • هدایا مناسبتی
 • تشویقی
کارگر نظافت صنعتی
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • در واحد HSE
 • ساعت کاری 7:30 الی 16
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • ناهار
 • سرویس
 • هدایا مناسبتی
 • تشویقی
کارشناس محیط زیست
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • در واحد HSE
 • ساعت کاری 7:30 الی 16
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • ناهار
 • سرویس
 • هدایا مناسبتی
 • تشویقی
کارشناس ایمنی
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • در واحد HSE
 • ساعت کاری 7:30 الی 16
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • ناهار
 • سرویس
 • هدایا مناسبتی
 • تشویقی
آتش نشان
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • در واحد HSE
 • ساعت کاری 7:30 الی 16
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • ناهار
 • سرویس
 • هدایا مناسبتی
 • تشویقی
کارشناس بهداشت محیط و حرفه ای
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • در واحد HSE
 • ساعت کاری 7:30 الی 16
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • ناهار
 • سرویس
 • هدایا مناسبتی
 • تشویقی
اپراتور تولید میدانی (فیلد اپراتور)
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • در واحد پروسس
 • ساعت کاری 7:30 الی 16
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • ناهار
 • سرویس
 • هدایا مناسبتی
 • تشویقی
اپراتور اتاق کنترل (CRO)
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • در واحد پروسس
 • رشته متالوژی ، مکانیک، برق، کامپیوتر و عمران
 • ساعت کاری 7:30 الی 16
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • ناهار
 • سرویس
 • هدایا مناسبتی
 • تشویقی
کارگر کمکی تولید
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • در واحد پروسس
 • ساعت کاری 7:30 الی 16
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • ناهار
 • سرویس
 • هدایا مناسبتی
 • تشویقی
تکنسین برق
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • در واحد برق
 • ساعت کاری 7:30 الی 16
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • ناهار
 • سرویس
 • هدایا مناسبتی
 • تشویقی
برقکار
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • در واحد برق
 • ساعت کاری 7:30 الی 16
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • ناهار
 • سرویس
 • هدایا مناسبتی
 • تشویقی
کارشناس برق
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • در واحد برق
 • ساعت کاری 7:30 الی 16
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • ناهار
 • سرویس
 • هدایا مناسبتی
 • تشویقی
کارشناس ابزار دقیق
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • در واحد برق
 • ساعت کاری 7:30 الی 16
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • ناهار
 • سرویس
 • هدایا مناسبتی
 • تشویقی
سرپرست PLC
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • در واحد برق
 • ساعت کاری 7:30 الی 16
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • ناهار
 • سرویس
 • هدایا مناسبتی
 • تشویقی
کارشناس PLC
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • در واحد برق
 • ساعت کاری 7:30 الی 16
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • ناهار
 • سرویس
 • هدایا مناسبتی
 • تشویقی
تکنسین ارشد برق
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • در واحد برق
 • ساعت کاری 7:30 الی 16
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • ناهار
 • سرویس
 • هدایا مناسبتی
 • تشویقی
کارمند اداری بخش آموزش
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • در واحد اداری
 • ساعت کاری 7:30 الی 16
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • ناهار
 • سرویس
 • هدایا مناسبتی
 • تشویقی
کارشناس it
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • در واحد اداری
 • ساعت کاری 7:30 الی 16
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • ناهار
 • سرویس
 • هدایا مناسبتی
 • تشویقی
مدیر انبار
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • در واحد اداری
 • ساعت کاری 7:30 الی 16
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • ناهار
 • سرویس
 • هدایا مناسبتی
 • تشویقی
سرپرست انبار
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • با حداقل 5 سال سابقه
 • در واحد اداری
 • ساعت کاری 7:30 الی 16
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • ناهار
 • سرویس
 • هدایا مناسبتی
 • تشویقی
انباردار
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • در واحد اداری
 • ساعت کاری 7:30 الی 16
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • ناهار
 • سرویس
 • هدایا مناسبتی
 • تشویقی
کارشناس حسابداری
 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • حداقل 2 سال سابقه کار
 • آشنا به حسابداری صنعتی و ثبت سند
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • ناهار
 • سرویس
 • هدایا مناسبتی
 • تشویقی

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل یا واتس‌اپ زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.

اطلاعات تماس

موبایل 09129562692 واتساپ 0912956269209129562692 ایمیل kaviredari4@gmail.com نشان کردن آگهی نشان شده اشتراک گذاری گزارش مشکل آگهی تعاونی فولاد کویر صنایع تولیدی ۳ آگهی فعال

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 5 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن